Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn.

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại.

► Chỉ Kết nối API với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản vĩnh viễn.

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 13.2% 13.2% 13.2% 14% 14% 15%
Đối tác 13% 13% 13% 12.2% 12.2% 12.2% 13% 13% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14%
Đối tác 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 16.5% 16% 14% 14% 13.5%
Đối tác 17% 17% 17% 15.5% 15% 13% 13% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Đối tác 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đối tác 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đối tác 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%