Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn.

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại.

► Chỉ Kết nối API với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản vĩnh viễn.

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 15% 16% 15% 15% 15% 15.3% 15.5% 15.7%
Đối tác 13% 14% 15% 14% 14% 14% 14.3% 14.5% 14.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 14%
Đối tác 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 18.8% 17.8% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối tác 18% 18% 18% 17.8% 16.8% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Đối tác 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.3% 12.3% 14% 11.8% 11.8% 11.8% 14% 11.8% 12.3%
Đối tác 11.3% 11.3% 13% 10.8% 10.8% 10.8% 13% 10.8% 11.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16% 16% 16%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 15% 15%